ครอบครัวบำบัดตามหลักซาเทียร์

ครอบครัวบำบัดเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรการรักษาที่เดอะดอว์น ซึ่งเน้นการเยียวยาแบบบูรณาการ ทั้งร่างกาย จิตใจ และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพื่อที่เมื่อการรักษาเสร็จสิ้นลง ผู้เข้ารับการรักษาจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมเดิม โดยมีครอบครัวคอยประคับประคองไม่ให้หันไปหาสารเสพติดหรือพฤติกรรมเสพติดใดๆ อีก

ความหมายของครอบครัวบำบัด คือ การบำบัดภายในจิตใจของบุคคลในครอบครัว เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าต่อตนเอง มีแนวทางแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ และความสอดคล้องกลมกลืนภายในตนเอง จนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขึ้นได้อย่างยั่งยืน
ในการทำครอบครัวบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกของศูนย์ฯ ยึดแนวทางจิตบำบัดแบบซาเทียร์ ซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและเติบโตภายในตัวตน โดยมีเป้าหมายเพื่อ

 1. ปรับปรุงการสื่อสารในครอบครัว
 2. พัฒนาให้สมาชิกแต่ละคนเป็นตัวของตัวเอง
 3. ลดความขัดแย้งในครอบครัว
 4. มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจ
 5. ลดความทุกข์ใจของสมาชิกในครอบครัว

ทั้งนี้ จิตบำบัดแบบซาเทียร์มีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่า

 • คนเราแต่ละคนเป็นเจ้าของอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง จึงสามารถเรียนรู้ที่จะเป็น “นาย” ความรู้สึกของตนได้
 • ทุกคนมีทรัพยากรอยู่ภายใน ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับตัวและพัฒนาตนเอง
 • สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหา แต่วิธีที่เราจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากที่เป็นปัญหา
 • แม้การเปลี่ยนแปลงภายนอกจะทำได้อย่างจำกัด แต่การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจเป็นไปได้เสมอ
 • เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต แต่สามารถเปลี่ยนผลกระทบที่มีมาถึงปัจจุบันได้

เป้าหมายของการทำจิตบำบัดแบบซาเทียร์

การทำจิตบำบัดแบบซาเทียร์มุ่งทำให้ผู้รับการบำบัด

 • รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น ภูมิใจในตนเอง ยอมรับและเคารพความคิดความเชื่อของตนเอง
 • สามารถเลือกเอง ตัดสินใจเอง โดยการบำบัดสนับสนุนให้ครอบครัวมีทางเลือกอย่างน้อย 3 ทาง และช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีพลังที่จะเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเอง
 • รับผิดชอบต่อจิตใจของตนเอง รับรู้อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นและยอมรับว่าตนเป็นเจ้าของอารมณ์ความรู้สึกนั้น
 • มีชีวิตที่สอดคล้องกลมกลืนมากขึ้น มีความรู้ตัว ไม่ใช้ชีวิตไปตามอารมณ์ ยอมรับตนเองและผู้อื่น รู้สึกว่าสามารถควบคุมชีวิตตนเองได้ และมีความสงบทางใจ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำบัดความคิดและพฤติกรรม

อุปลักษณ์เรื่องภูเขาน้ำแข็งของบุคคล

เวอร์จิเนีย ซาเทียร์ ผู้เป็นต้นคิดการทำจิตบำบัดแบบซาเทียร์ อุปมาว่าประสบการณ์ของคนเราเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพียงบางส่วน และภูเขาน้ำแข็งของแต่ละคนมีทั้งหมด 7 ระดับ

 1. พฤติกรรมหรือสิ่งที่แสดงออกมา คือส่วนที่โผล่พ้นน้ำ
 2. อารมณ์ความรู้สึก
 3. ความรู้สึกที่มีต่อความรู้สึกของตน เช่น รู้สึกผิดที่โกรธ
 4. การรับรู้ รวมถึงสิ่งที่เห็น คิด เชื่อ และข้อสันนิษฐาน
 5. ความคาดหมายต่อตนเองและผู้อื่น และความคาดหมายที่ผู้อื่นมีต่อตนเอง
 6. ความปรารถนาที่เป็นสากล เช่น ความรัก การยอมรับ อิสรภาพ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ฯลฯ
 7. ตัวตน คือ สิ่งที่แต่ละคน “เป็น”

การบำบัดแนวซาเทียร์ไม่ได้ให้สำคัญกับความรู้สึกหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการจัดการกับประสบการณ์ทุกขั้นที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการบำบัด
ผลสำเร็จของการบำบัดคือการเปลี่ยนแปลงภายในของผู้เข้ารับการบำบัดสู่ภาวะที่

 • มีการยอมรับตนเอง เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีภาวะกดดัน
 • สามารถรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในใจได้โดยไม่รู้สึกหนัก และเห็นว่าคนอื่นๆ มีความสามารถรับผิดชอบเรื่องราวของแต่ละคนได้ โดยผู้รับการบำบัดไม่ไปยึดติดหรือคาดหวังกับผู้อื่น
 • สามารถผลักดันตนเองให้พบความสุขสงบทางใจ มีแนวทางในการจัดการกับประเด็นภายในของตนเอง และมีทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพจิตใจของตน รวมทั้งรับรู้ถึงความมีคุณค่าในตนเอง

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย 

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384