โรคบุคลิกภาพผิดปกติ

รักษาหายได้ด้วยพฤติกรรมบำบัด

ถ้าคุณอยากทราบว่าความผิดปกติทางบุคลิกภาพคืออะไร ต้องเริ่มด้วยการทำความเข้าใจคำจำกัดความของคำว่า ‘บุคลิกภาพ’ และปัจจัยที่มีส่วนหล่อหลอมบุคลิกภาพของแต่ละคน 

บุคลิกภาพ หมายถึง รูปแบบเฉพาะในการประพฤติตน ตลอดจนอารมณ์ และรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละคน คุณอาจรู้สึกว่าบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้น แต่อันที่จริงบุคลิกภาพของคนเราได้รับอิทธิพลอย่างสูงทั้งจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมในช่วงที่เราเติบโตขึ้นมา ถ้ารูปแบบพฤติกรรม อารมณ์ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ของคุณก่อปัญหารบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างรุนแรง ก็อาจเป็นเพราะคุณมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพ แต่จะเข้าข่ายความผิดปกติแบบใด ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้วินิจฉัย

แม้พันธุกรรมจะมีบทบาทสำคัญในการเกิดความผิดปกติทางบุคลิกภาพ แต่สภาพครอบครัวและเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลทางใจก็อาจมีส่วนไม่น้อยเช่นกัน ปัจจัยที่พบมากอย่างหนึ่งคือการมีประวัติถูกทำทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้งในวัยเด็ก ซึ่งมักส่งผลให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนอย่างความเครียดหลังเหตุสะเทือนใจ (Post-Traumatic Stress Disorder – PTSD) ตามมา เมื่อเกิดความผิดปกติทางบุคลิกภาพแต่ไม่ได้รับการแก้ไข ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากทั้งต่อชีวิตตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ทำให้การสร้างหรือสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปได้ยากยิ่ง ทั้งยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย

คนส่วนใหญ่ที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพมักไม่ตระหนักว่าความรู้สึกหวาดกลัวหรือโดดเดี่ยวแปลกแยกจากสังคมที่ตนเผชิญอยู่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติดังกล่าว และมีบ่อยครั้งที่ญาติหรือเพื่อนเป็นคนสังเกตเห็นและแนะนำให้ไปรักษา ซึ่งในปัจจุบันก็มีตัวอย่างให้เห็นเป็นจำนวนมากว่าผู้ที่เคยมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพ มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังการรักษา ศูนย์รักษาสุขภาพจิตเดอะดอว์นใช้การบำบัดตามแนวทางสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้ผู้เข้ารับการรักษารู้ว่าอะไรคือต้นตอของบาดแผลทางใจที่ฝังลึก และสามารถปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม เพื่อขจัดปัญหาให้หมดไป

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิดต่างๆ

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพมีทั้งหมด 10 ชนิด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

บุคลิกภาพผิดปกติชนิด ‘ขี้ระแวง’

บุคลิกภาพแบบหวาดระแวง – ผู้มีบุคลิกภาพแบบหวาดระแวงจะรู้สึกไม่ไว้ใจ ระแวงสงสัยคนรอบข้างรวมทั้งผู้ใกล้ชิด และมักมองว่าการกระทำของคนรอบข้างเป็นภัยคุกคาม เป็นอันตราย หรือเป็นการทรยศหักหลัง โดยที่ผู้อื่นไม่ได้เห็นเช่นนั้น

บุคลิกภาพแบบแยกตัว  – ผู้มีบุคลิกภาพแบบนี้จะเป็นคนเก็บตัว ไม่สนใจที่จะสร้างสัมพันธ์ใกล้ชิดกับใคร มีอารมณ์เย็นชากับผู้อื่น จึงมักถูกมองว่าเป็นคนไว้ตัวและโดดเดี่ยว

บุคลิกภาพแบบจิตเภท – ผู้มีบุคลิกภาพแบบจิตเภทมักเป็นคนกระวนกระวาย หวาดระแวง ตึงเครียด รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจคนอื่นและสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้อื่น คนรอบข้างมักมองว่าเขาหรือเธอเป็นคนแปลกหรือมีพฤติกรรมประหลาด

บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม –  ผู้มีบุคลิกภาพแบบนี้มักมีเรื่องอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่นหรือเรื่องผิดกฎหมาย เพราะขาดความสามารถในการควบคุมตัวเอง  มีแนวโน้มเป็นคนเบื่อง่าย ก้าวร้าว หรืออาจถึงขั้นใช้ความรุนแรง

สัญญาณและอาการบ่งบอกบุคลิกภาพผิดปกติในกลุ่ม ‘ขี้ระแวง’

 • ไม่ไว้ใจผู้อื่นและกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าผู้อื่นคิดไม่ซื่อ
 • ระแวดระวังเกินกว่าเหตุ 
 • หลีกเลี่ยงการติดต่อทางสังคมหรือมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
 • แสดงปฏิกิริยาที่คนรอบข้างอาจมองว่าไม่เหมาะสม
 • วิตกกังวลอย่างต่อเนื่อง
 • มีความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรมแปลกๆ 
 • ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสแปลกไปจากธรรมดา
 • พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบหรือเกเร
 • ใช้ความรุนแรง

บุคลิกภาพผิดปกติในกลุ่ม ‘อารมณ์ผันผวน หุนหันพลันแล่น’

บุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง – ผู้มีบุคลิกภาพแบบนี้อาจมีอารมณ์ผันผวน หุนหันพลันแล่น รู้สึกอยากทำร้ายตัวเอง คบกับใครก็มักเกิดความขัดแย้งหรือความสัมพันธ์เป็นพิษ

บุคลิกภาพผิดปกติชนิดแสดงอารมณ์เกินจริง – ผู้มีบุคลิกภาพแบบนี้มักแสดงอารมณ์มากเกินจริงจนเหมือนเสแสร้ง และพยายามจะเป็นศูนย์รวมความสนใจของคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลา หากไม่ได้เป็นผู้สร้างความบันเทิง หรือ เป็นจุดสนใจ ก็มักจะไม่สบายใจอย่างรุนแรง และมีบุคลิกพึ่งพาหรือยึดติดกับผู้อื่นอย่างมาก

บุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง – ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบนี้มักแสดงออกมาในรูปความเห็นแก่ตัวและการเอาเปรียบผู้อื่น โดยมีบ่อเกิดจากความรู้สึกอย่างแรงกล้าว่าตนควรมีสิทธิ์เหนือผู้อื่น ผู้มีความผิดปกติแบบนี้จะยึดติดกับคำชื่นชมสรรเสริญและการยอมรับจากผู้อื่น แต่มักชิงชังเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จ

สัญญาณและอาการบ่งบอกบุคลิกภาพผิดปกติในกลุ่ม ‘อารมณ์ผันผวน หุนหันพลันแล่น’

 • อารมณ์แปรปรวน
 • พฤติกรรมหุนหันพลันแล่นหรือพฤติกรรมเสี่ยง
 • วิตกกังวล โกรธ หรือเบื่ออย่างรุนแรงเป็นช่วงๆ
 • แสดงอารมณ์มากเกินจริงหรือเหมือนเสแสร้ง
 • เห็นแก่ตัวอย่างรุนแรง ไม่แยแสต่อความรู้สึกของผู้อื่น
 • มีพฤติกรรมยั่วยุหรือหว่านเสน่ห์เกินกว่าเหตุ
 • รู้สึกอย่างแรงกล้าว่าตนมีสิทธิ์เหนือผู้อื่น

ก้าวออกจากความทุกข์ทรมาณของความผิดปกติทางบุคลิกภาพวันนี้

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบ ‘วิตกกังวลสูง’

บุคลิกภาพแบบหลีกเลี่ยง – ผู้มีบุคลิกภาพแบบนี้มักคาดว่าตนจะเป็นที่เย้ยหยัน ถูกทำให้อับอาย หรือไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น จึงมักแยกตัวโดดเดี่ยวไม่สุงสิงกับใคร มีอารมณ์อ่อนไหว รู้สึกด้อยกว่าผู้อื่น และมักเป็นคนขี้เหงาอย่างมาก

บุคลิกภาพแบบพึ่งพา – ผู้มีบุคลิกภาพแบบพึ่งพาจะรู้สึกว่าการรับผิดชอบชีวิตตัวเองหรือให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเอง เป็นเรื่องที่ยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังมักหวาดกลัวการถูกทิ้งและขาดความมั่นใจ ไม่สามารถปกป้องสิทธิ์ของตัวเองหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

บุคลิกภาพแบบย้ำคิดย้ำทำ – การแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างอบอุ่นอ่อนโยนเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบย้ำคิดย้ำทำ เพราะเขาหรือเธอจะมุ่งทำตามเกณฑ์ความสมบูรณ์แบบที่ตนเองตั้งไว้โดยไม่รู้จักยืดหยุ่น และมักตั้งมาตรฐานสูงเกินเหตุทั้งสำหรับตนเองและผู้อื่น

สัญญาณและอาการบ่งบอกบุคลิกภาพผิดปกติในกลุ่ม ‘วิตกกังวลสูง’

 • เห็นคุณค่าในตัวเองต่ำ รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ
 • ขี้อายมาก มักปลีกตัวจากสังคม หรือไม่เช่นนั้น ขาดความมั่นใจในตัวเอง ต้องการให้คนสนใจตลอดเวลา
 • ไม่สามารถตัดสินใจหรือเป็นปากเป็นเสียงให้ตัวเองได้ หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นจอมควบคุมไม่รู้จักปล่อยวาง
 • ไม่รู้จักยืดหยุ่นในเกือบทุกสถานการณ์

เหตุผลที่ควรเลือกมารักษาที่ศูนย์สุขภาพจิต เดอะดอว์น เชียงใหม่

ศูนย์ของเรารับผู้เข้ารักษาไม่เกิน 20 คน ไม่เหมือนโรงพยาบาลรักษาโรคบุคลิกภาพผิดปกติทั่วไป เราจึงดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดและตรงกับความต้องการ หลักสูตรการรักษาที่เราใช้เป็นหลักสูตรที่เน้นการดูแลสุขภาพจิตโดยเฉพาะ และนอกจากนี้เรายังเป็นศูนย์สุขภาพจิตที่มีการรักษาด้วยเทคโนโลยีกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Transcranial Magnetic Stimulation – TMS) ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดีมากสำหรับผู้ที่มีปัญหาบุคลิกภาพผิดปกติ ร่วมกับภาวะซึมเศร้า ทีมงานสุขภาพจิตของเรามีความชำนาญในการรักษา โรคบุคลิกภาพผิดปกติ และดูแลทุกท่านด้วยความเห็นอกเห็นใจ คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างรอบด้านและครบวงจร

ทำไมการรักษาแบบอยู่ประจำจึงเป็นทางเลือกที่ได้ผล

ในการรักษาแบบอยู่ประจำ คุณได้อยู่ท่ามกลางคนหัวอกเดียวกัน มีทีมงานที่ใส่ใจและพร้อมให้การสนับสนุนทางการแพทย์ทุกเวลาที่คุณต้องการ คุณจึงมีสมาธิกับการเยียวยาตนเองและเอาชนะความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดการรักษา ศูนย์ของเรามีบุคลากรทางการแพทย์อยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง คอยติดตามดูแล และนอกจากนี้เรายังจัดให้มีกิจกรรมบำบัดและฟื้นฟูสุขภาวะหลากหลายวิธีภายในศูนย์ เพื่อการเยียวยาแบบองค์รวม

หากคุณอยากรู้ว่า โรคผิดปกติทางบุคลิกภาพรักษาที่ไหน ให้ได้ผลแบบยั่งยืน

หลักสูตรการรักษาความผิดปกติทางบุคลิกภาพ

เราใช้แนวทางการบำบัดแบบองค์รวม ซึ่งเป็นแนวทางการรักษาที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานจิตบำบัดตามแนวทางตะวันตกที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงร่วมกับการฟื้นฟูสุขภาวะตามวิถีตะวันออก เช่น การฝึกโยคะ การฝึกสมาธิ และการนวดบำบัด

จิตบำบัดแบบเข้มข้น

ศูนย์ของเราใช้วิธีบำบัดตามแนวทางตะวันตก เช่น การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy – CBT) การบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing) และครอบครัวบำบัดตามหลักซาเทียร์ (Satir Family Therapy) ทั้งในการบำบัดเดี่ยวและบำบัดกลุ่ม

หลักสูตรการรักษาบาดแผลทางใจ ของเราเป็นอีกหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการรักษาได้คลี่คลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลที่ซ่อนอยู่ลึกหรือที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน โดยกระบวนการรักษาจะอยู่ภายใต้การดูแลแนะแนวทางโดยบุคลากรมืออาชีพ และมีเป้าหมายเพื่อให้คุณรู้กลไกที่สามารถนำมาใช้รับมือกับปัญหาในระยะยาว หลังจากคุณรักษาหายและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ

ฟื้นฟูแบบองค์รวมตามวิถีตะวันออก

ผู้มารักษาที่ศูนย์ของเราจะได้ทำกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาวะตามวิถีตะวันออกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง โดยกิจกรรมทุกประเภทล้วนมีส่วนเสริมการรักษาด้วยจิตบำบัดแบบตะวันตก ซึ่งเป็นเสาหลักเสาแรกในการรักษา  เมื่อคุณฝึกจนเป็นแล้วก็สามารถนำทักษะที่ได้ กลับไปใช้สร้างสมดุลระหว่างกายกับจิตได้ตลอดชีวิต ตัวอย่างกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาวะในแต่ละวัน ได้แก่

 • โยคะ
 • การทำสมาธิตามหลักสติปัฏฐาน
 • การฝึกฟิตเนส
 • ศิลปะบำบัด

ทีมงานคลินิก​

ทีมงานด้านคลินิกของเราประกอบด้วย นักจิตวิทยาและนักจิตบำบัดผู้มีประสบการณ์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และ เรามีทีมพยาบาลมืออาชีพประจำตลอด 24 ชั่วโมง ที่ทำงานภายใต้การควบคุมของจิตแพทย์ เอกชน ประจำศูนย์

ฟื้นฟูกายใจที่เชียงใหม่ ห่างไกลจากปัจจัยกระตุ้น

ศูนย์รักษาสุขภาพจิตเดอะดอว์นตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีบริเวณเป็นสัดส่วนติดริมแม่น้ำปิง บรรยากาศสงบเงียบ ห่างไกลจากปัจจัยก่อความเครียดทั้งปวง คุณจึงมีสมาธิกับการเยียวยาตัวเองอย่างเต็มที่

หนึ่งวัน ที่เดอะดอว์น​

เราเชื่อว่าการรักษาจะได้ผลก็ต่อเมื่อตัวบุคคลได้รับการเยียวยาทั้งทางกาย ใจ และอารมณ์ ดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับเพิ่มเติมจากการบำบัดอย่างเข้มข้น คือ การฝึกสมาธิ ทำกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย กิจกรรมการเคลื่อนไหว และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งล้วนแต่มีส่วนสำคัญในการรักษา

ชีวิตในแต่ละวันที่ เดอะ ดอว์น มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ…

07:00-08:00 : โยคะ/เจริญสมาธิ
08:00-09:00 : อาหารเช้า
09:00-09:30 : ตรวจสุขภาพประจำวัน
09:30-11:00 : จิตบำบัดกลุ่ม
11:00-12:00 : ออกกำลังกายกลุ่ม
12:00-13:00 : อาหารเที่ยง
13:00-14:00 : จิตบำบัดกลุ่ม
14:30-17:30 : กิจกรรมและการบำบัดตามตารางรายบุคคล
–  จิตบำบัดเดี่ยว
–  ออกกำลังกาย
–  ออปชั่น TMS
18:00-19:00 : อาหารเย็น
22:00: เข้านอน

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย 

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384