ผลกระทบของบาดแผลในจิตใจในวัยเด็กอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพทางจิตในวัยผู้ใหญ่ ทำความเข้าใจประสบการณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเราวันนี้

ผลกระทบของบาดแผลในใจในวัยเด็กในผู้ใหญ่

ผลกระทบของบาดแผลในใจในวัยเด็กในผู้ใหญ่ ประสบการณ์ที่ดีในวัยเด็ก จะกลายเป็นความทรงจำที่ดีที่จะคงอยู่กับเราตลอดไป และช่วยเราให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรค และความยากลำบากต่างๆ ในชีวิตเมื่อเราเติบโตขึ้น อย่างไรก็ดี เนื่องจาก เด็กมีความสามารถในการจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากเด็กคนไหน มีประสบการณ์ที่เลวร้าย ก็จะส่งผลอย่างยิ่งต่อทิศทางในการดำเนินชีวิตของพวกเขา ประสบการณ์ที่เลวร้าย สามารถสร้างบาดแผลทางใจให้กับคนคนหนึ่ง ซึ่งบาดแผลนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนนั้น ซึ่งต้องอาศัยการบำบัดทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) ในการช่วยเหลือให้พวกเขากลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง อะไรคือบาดแผลทางใจในวัยเด็ก (Traumatic childhood) The National Institute of Mental Health ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า บาดแผลทางใจในวัยเด็ก คือ “ประสบการณ์ที่ได้รับจากเหตุการณ์ที่สร้างความเจ็บปวด และความทุกข์ทางใจต่อเด็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของเด็กคนนั้น” ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การถูกละเมิดในวัยเด็ก (Childhood abuse) เด็กคนหนึ่งต้องการการดูแลเอาใจใส่ และ การสนับสนุนจากคนในครอบครัว รวมไปถึงบุคคลรอบตัวของพวกเขา หากเด็กคนนั้นไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และสนับสนุนที่เหมาะสม ก็จะส่งผลกระทบทำให้เกิด ความบาดเจ็บทั้งทางร่างกาย และจิตใจ คำว่า “ถูกละเมิด (abuse)” ได้แก่ การทำร้ายทางจิตใจ …

ผลกระทบของบาดแผลในใจในวัยเด็กในผู้ใหญ่ Read More »