การบำบัดความคิดและพฤติกรรม 12 ขั้นตอน

แนวทางการบำบัดเพื่อเสริมพลังในตนและไม่อ้างอิงหลักศาสนา

การบำบัดความคิดและพฤติกรรม 12 ขั้นตอนคืออะไร?

ในการบำบัดยาเสพติด หรือ เลิกเหล้า หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับหลัก 12 ขั้นตอน แต่บางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับรูปแบบดังกล่าว การบำบัดความคิดและพฤติกรรม 12 ขั้นตอนเป็นแนวทางการบำบัดที่ไม่อ้างอิงหลักศาสนาซึ่งนำบทเรียนจากหลัก 12 ขั้นตอนดั้งเดิม มาบูรณาการกับการบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) ซึ่งเป็นเทคนิคการรักษาที่เน้นหลักฐานเชิงประจักษ์ แนวทางรักษาทั้งสองแบบนี้มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประสิทธิภาพหรือความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการรักษาปรับเปลี่ยนอารมณ์ พฤติกรรมและความคิดด้านลบผ่านทางการฝึกฝนที่เฉพาะเจาะจงและการมีเป้าหมายที่ชัดเจน

หลัก 12 ขั้นตอนนั้นได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายเพราะมีการนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ในสมาคมเลิกดื่มเหล้า (Alcoholics Anonymous: AA) ซึ่งเป็นกลุ่มบำบัดแรกที่ยอมรับว่าอาการเสพติดนั้นเป็นอาการเจ็บป่วยหรือโรคที่ต้องรักษา รูปแบบของหลัก 12 ขั้นตอนนั้นเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่าบุคคลที่อยู่ในช่วงการฟื้นฟูหรือการงดเหล้าจะได้รับพลังจากเบื้องบน (อำนาจสูงส่งกว่าของตนเอง, สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้า) เมื่อบุคคลนั้นยอมให้พลังเบื้องบนเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ตัวเขาเองจะสามารถเอาชนะการติดเหล้าได้โดยผ่านทางกระบวนการบำบัดที่มี 12 ขั้นตอน แนวทางการบำบัดนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่ามีประสิทธิภาพในการบำบัดอาการเสพติด และจากงานวิจัยหลายชิ้นได้พบว่า ผู้เข้าร่วมบำบัดในวิธีนี้ สามารถหยุดหรืองดสิ่งเสพติดได้นานกว่าคนที่ใช้วิธีบำบัดแบบอื่นถึง 2.8 เท่า

สำหรับการบำบัดความคิดและพฤติกรรม 12 ขั้นตอนนั้น สาระสำคัญของกระบวนการไม่ได้อยู่ที่การให้เบื้องบนกำหนดชะตาชีวิต แต่เป็นการสร้างพลังในตัวเอง เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้กำหนดเส้นทางและเป้าหมายของชีวิต

แก่นสำคัญของการบำบัดความคิดและพฤติกรรม 12 ขั้นตอนคือการช่วยให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถระบุถึงปัญหาและรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา หลังจากนั้นคือการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เพื่อให้พวกเขาฟื้นฟูจากภาวะเสพติด

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำบัดความคิดและพฤติกรรม 12 ขั้นตอน

การบำบัดความคิดและพฤติกรรม 12 ขั้นตอน ช่วยเหลือผู้เข้ารับการบำบัดอย่างไร?

การบำบัดความคิดและพฤติกรรม 12 ขั้นตอนจะนำแนวทางการบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับแนวคิดของหลัก 12 ขั้นตอน การบำบัดในรูปแบบใหม่นี้เน้นแนวคิดเชิงบวกของแต่ละวิธี ซึ่งประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนความคิดด้านลบจากแนวทางการบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) และ การปล่อยวางและการขอความช่วยเหลือจากแนวคิดของหลัก 12 ขั้นตอน

การยอมรับว่ามีปัญหาและยอมที่จะรับการช่วยเหลือ

ขั้นตอนสามประการแรกในแนวทางตามหลัก 12 ขั้นตอนจะเน้นถึงความสำคัญของ การยอมรับในปัญหาที่มีอยู่ในชีวิต (คือการยอมรับว่าตนเองติดสิ่งเสพติดหรือติดเหล้า) การขอความช่วยเหลือ และการยอมมอบชีวิต จิตใจหรือการสละการควบคุมตนเองต่อพลังเบื้องบน อย่างไรก็ตาม ตามแนวทางการบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) กระบวนการเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรู้และยอมรับในปัญหาของตนเอง แล้วเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางบวกโดยการช่วยเหลือของนักจิตบำบัด และสำหรับแนวทางการบำบัดความคิดและพฤติกรรม 12 ขั้นตอนนั้น นักจิตบำบัดจะคอยช่วยเหลือแนะนำให้ผู้ติดสิ่งเสพติดหรือผู้เข้ารับการบำบัดได้รมองเห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และจะช่วยพัฒนาทักษะของพวกเขาเพื่อจัดการหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

การทบทวนความคิดและการเขียน

ขั้นตอนที่สี่ในแนวทางการบำบัดตามหลัก 12 ขั้นตอนจะเป็นการสำรวจหารายละเอียดของแนวคิด ความคิดและพฤติกรรมที่สร้างปัญหาให้กับชีวิต สำหรับแนวทางการบำบัดความคิดและพฤติกรรม 12 ขั้นตอนนั้น ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้ทำรายการที่คล้ายคลึงกันเพื่อกำหนดว่ามีสิ่งใดบ้างที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและมีการวางเป้าหมายส่วนตัวเพื่อที่จะประสบผลสำเร็จในการฟื้นฟูหรือการเลิกยา เลิกเหล้า และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา

การบำบัดความคิดและพฤติกรรมจะเน้นให้ผู้เข้ารับการรักษาสื่อสารอย่างเปิดใจและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา เพื่อรับคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีในการเอาชนะการพึ่งพาสิ่งเสพติด ซึ่งในหลัก 12 ขั้นตอนก็จะพบแนวคิดเดียวกัน ในขั้นที่ 5-7

การยอมรับในอดีตและการเสริมสร้างพลังในปัจจุบัน

สำหรับผู้เข้ารับการบำบัดที่อยู่ในระยะงดเสพและต้องการที่จะก้าวหน้าต่อไป พวกเขาจำเป็นต้องเผชิญหน้าและจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต สิ่งเหล่านี้มักจะรวมถึงความผิดพลาดที่พวกเขาได้ทำ และผู้คนที่พวกเขาได้ทำร้ายจิตใจหรือร่างกายเมื่อตอนที่พวกเขาอยู่ในภาวะการติดสิ่งเสพติด ขั้นตอนที่ 8-12 ตามแนวทางของหลัก 12 ขั้นตอนจะเน้นย้ำถึงการระบุและรับรู้ถึงความผิดพลาดเหล่านั้น อาจจะมีการชดใช้หากสามารถทำได้ พร้อมกับการระบุถึงความผิดพลาดครั้งใหม่ (หากเกิดขึ้นอีก) อย่างซื่อสัตย์และทันที และแนวทางการบำบัดความคิดและพฤติกรรม 12 ขั้นตอนจะคอยนำทางผู้เข้ารับการบำบัดให้ผ่านในกระบวนการที่คล้ายกัน โดยผ่านทางการมอบหมายให้มีการปรับพฤติกรรมและการเขียนบันทึกเพื่อส่งเสริมการเติบโตส่วนตัวและการทบทวนความคิดของพวกเขาเองอย่างต่อเนื่อง

โอบกอดการเยียวยารักษาและการแบ่งปันความเข้มแข็ง

ขั้นตอนสุดท้ายของหลัก 12 ขั้นตอนกล่าวถึงการรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับพลังเบื้องบนและการแบ่งปันความสำเร็จในการเลิกเสพกับผู้อื่น สำหรับสองขั้นตอนสุดท้ายในแนวทางการบำบัดความคิดและพฤติกรรม 12 ขั้นตอน ผู้เข้ารับการบำบัดจะพัฒนาทักษะใหม่เพื่อจัดการกับความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรม รวมถึงการพัฒนาลักษณะนิสัยใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้พวกเขาสามารถอยู่ในเส้นทางของการเลิกเสพได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน การแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองในกลุ่มหรือในแบบส่วนตัวกับผู้อื่นที่กำลังเผชิญปัญหาที่คล้ายกันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งให้กับการฟื้นฟูชีวิตหรือการงดเสพ และยังช่วยสนับสนุนให้กำลังใจคนเหล่านั้นที่จะเริ่มต้นขอความช่วยเหลือสำหรับปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

Scroll to Top

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384