ร่วมงานกับเดอะดอว์น

Here at The Dawn we are dedicated to improving our clients’ lives because we believe everyone is important and special – our clients as well as our staff. This attitude has cultivated our warm and friendly work environment where everyone is always ready to lend a helping hand. It makes us look forward to coming into work each day – so if you are a caring and talented professional, we are happy to consider your resume.

ตำแหน่งงานว่าง

Job Highlights
 • Experience in addiction & mental health counselling
 • Multidisciplinary team player along with psychiatrist, nurse, and support teams
Job Description / หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้บริการรักษาทางจิตรายบุคคลและการรักษาทางจิตแบบกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม ติดตามผลความคืบหน้าเกี่ยวกับการรักษาและพฤติกรรมของรับบริการ ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับบริการและรายงานผู้บังคับบัญชาและใช้ประกอบการวางแผนในการดูแลรักษาผู้รับบริการ
 • บันทึก รวบรวมข้อมูล ช่วยศึกษาวิจัยเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการรักษา บำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิต
 • ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 • บันทึก รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานและวัดผลประสิทธิภาพของการรักษาฟื้นฟูจิตใจได้ตามมาตรฐานงานจิตวิทยาคลินิก
 • สามารถประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือทดสอบด้านจิตวิทยาคลินิกให้กับผู้รับบริการ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา ทดสอบปัญญา ทดสอบทางจิต สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมประกอบการทดสอบ สัมภาษณ์ผู้ป่วยรับใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของแพทย์ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ พร้อมกับโอกาสและความก้าวหน้าต่าง ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบำบัด 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานได้ตามความเหมาะสม
สมัครงาน

  สมัครงาน

  Job Highlights
  • มีใบประกาศนียบัตรพยาบาลวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์การทำงานในสถานบำบัด รักษาภาวะเสพติดและสุขภาพจิต จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม
  Job Description / หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ร่วมกับจิตแพทย์ ให้คำแนะนำและเตรียมแผนการรักษาด้านพยาบาลสำหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การล้างพิษ และการเฝ้าระวังการทำร้ายร่างกาย และความเสี่ยงทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ให้บริการรักษาทางร่างกายรายบุคคล ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการให้คำปรึกษาทางการแพทย์เบื้องต้นเกี่ยวกับความไม่สบายกายของผู้ป่วย
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขภาพผู้ป่วย
  • บันทึก รวบรวมข้อมูล ช่วยศึกษาวิจัยเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการรักษา บำบัดฟื้นฟูสุขภาพ
  • ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ พร้อมกับโอกาสและความก้าวหน้าต่าง ๆ อีกมากมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. จบการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลที่ได้รับการรับรองและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลปัจจุบันในประเทศไทย
  2. หากมีใบรับรองการอบรมด้านการรักษาฟื้นฟูภาวะเสพติดและโปรแกรมการดูแลสุขภาพจิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  สมัครงาน

   สมัครงาน

   Job Highlights
   • มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   • มีประสบการณ์การทำงานในสถานบำบัด รักษาภาวะเสพติดและสุขภาพจิต จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
   • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม
   Job Description / หน้าที่ความรับผิดชอบ
   • ช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำงานขั้นพื้นฐานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลและการดูแลเบื้องต้น เช่น การกิน การแต่งตัว และการเข้าห้องน้ำเมื่อจำเป็น
   • เป็นผู้ช่วยสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพด้วยการตรวจเช็ค ฆ่าเชื้อ และติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์
   • ยก เคลื่อนย้าย และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสม
   • ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขภาพผู้ป่วย
   • บันทึกสัญญาณชีพและน้ำหนักของผู้ป่วย รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานและวัดผลประสิทธิภาพของการรักษาฟื้นฟูได้ตามมาตรฐานงานพยาบาลคลินิก
   • บันทึก รวบรวมข้อมูล ช่วยศึกษาวิจัยเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการรักษา บำบัดฟื้นฟูสุขภาพ
   สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ พร้อมกับโอกาสและความก้าวหน้าต่าง ๆ อีกมากมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   1. จบการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลที่ได้รับการรับรองและมีใบอนุญาตปัจจุบันในประเทศไทย ในฐานะผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
   2. หากมีใบรับรองการอบรมด้านการรักษาฟื้นฟูภาวะเสพติดและโปรแกรมการดูแลสุขภาพจิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   สมัครงาน

    สมัครงาน

    ประกาศ

    ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

    เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

    ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

    โทร: 083 204 8384