ร่วมงานกับเดอะดอว์น

Here at The Dawn we are dedicated to improving our clients’ lives because we believe everyone is important and special – our clients as well as our staff. This attitude has cultivated our warm and friendly work environment where everyone is always ready to lend a helping hand. It makes us look forward to coming into work each day – so if you are a caring and talented professional, we are happy to consider your resume.

ตำแหน่งงานว่าง

Job Highlights
 • Experience in addiction & mental health counselling
 • Multidisciplinary team player along with psychiatrist, nurse, and support teams
Job Description / หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้บริการรักษาทางจิตรายบุคคลและการรักษาทางจิตแบบกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม ติดตามผลความคืบหน้าเกี่ยวกับการรักษาและพฤติกรรมของรับบริการ ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับบริการและรายงานผู้บังคับบัญชาและใช้ประกอบการวางแผนในการดูแลรักษาผู้รับบริการ
 • บันทึก รวบรวมข้อมูล ช่วยศึกษาวิจัยเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการรักษา บำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิต
 • ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 • บันทึก รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานและวัดผลประสิทธิภาพของการรักษาฟื้นฟูจิตใจได้ตามมาตรฐานงานจิตวิทยาคลินิก
 • สามารถประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือทดสอบด้านจิตวิทยาคลินิกให้กับผู้รับบริการ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา ทดสอบปัญญา ทดสอบทางจิต สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมประกอบการทดสอบ สัมภาษณ์ผู้ป่วยรับใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของแพทย์ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ พร้อมกับโอกาสและความก้าวหน้าต่าง ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบำบัด 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานได้ตามความเหมาะสม
สมัครงาน

  สมัครงาน

  Scroll to Top

  ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

  โทร: 083 204 8384